1dar1.com

فال حافظ

سایت یك در یك

 
   

حافظ ای حافظ شیرازی

بر من نظر اندازی

من طالب یک رازم

تو کاشف هر فالی

قسم به شاخه نباتت

قسم به قرآنی که در سینه داری

این فال مرا بگشای

 
 

 

ابتدا نیت کرده سپس بر روی تصویر بالا کلیک کنید 

1dar1.com  /   All rights reserved