: تست تمركز و سرعت

.ماوس را روی مربع قرمز نگه داشته و آن را حركت دهید
.سعی كنید مربع قرمز رنگ با دیواره و مربع/مستطیل های آبی رنگ برخورد نكند
!اگر بتوانید بیشتر از 18 ثانیه از برخورد جلوگیری كنید، شما یك نابغه هستید
.گفته شده خلبانان نیروی هوایی آمریكا تا 55 ثانیه می توانند به بازی ادامه بدهند
: مطالب جالب دیگر